วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน

เรียงความที่ฉันเเต่งเอง

อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน
เหตุผลหนึ่งของความรุ่งเรืองของสหรัฐอเมริกาอาจมาจากความคิดเชิงอุดมคติที่ชาวอเมริกันยึดถือกันเรื่อยมา เรียกกันว่า ความฝันแบบอเมริกัน (American Dream) จากหนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ ได้เล่าถึงความฝันแบบอเมริกันที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำทั้งในด้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เพราะชาวอเมริกันมีความฝัน ฉันจึงคิดว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ฉันควรที่จะคิด ฉันควรที่จะฝัน เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทยของฉัน
หากทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันฝัน ก็จะเกิดเป็นฝันของชาติ และขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นจริงในอนาคต และในความฝันของฉันนั้น ฉันฝันว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สงบสุข คนไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข รัฐเข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ตลอดจนเปิดโอกาสและสนับสนุนกลุ่มคนรากหญ้า และมีสวัสดิการจากรัฐ คนไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใช้ชวิตอย่างปกติสุข ไม่มีภัยจากการก่อการร้าย ไม่มีภัยจากโจรผู้ร้าย มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงมั่นคง ไม่แปรปรวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการส่งออกที่ขยายตัว ตลอดจนเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่เกิดปัญหาผู้คนตกงาน คนไทยทุกคนมีอาชีพและรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีการส่งเสริมเกษตรกรรมและราคาสินค้าเกษตร มีการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทย มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ และทักษะความรู้ทัดเทียมบุคคลอื่นในโลก โดยการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉันฝันว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นองประกอบหนึ่งในกรพัฒนาประเทศ มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้นตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัย มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการเมืองที่เข้มแข็งมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ประชาชนรู้จักและเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างแท้จิง
ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความคิด ถึงความฝันที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งถ้าหากทุกคนช่วยกันคิด ทุกคนช่วยกันฝัน ก็จะกลายเป็นฝันที่ใหญ่ เป็นความปรารถนาของคนในชาติ กลายเป็นความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคนในชาติ และจะไม่ใช่เพียงความอีกต่อไป แต่หากจะเป็นความจริงในอนาคตของประเทศไทยของฉัน

อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน

เรียงความที่ฉันเเต่งเอง

อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน
“ขวานนี้มีมาก่อนเราเกิด คือสิ่งประเสริฐที่มีบ้านเป็นของตน” (จากเพลงขวานไทยใจหนึ่งเดียว) ที่แสดงถึงผืนแผ่นดินรูปขวานรูปใหญ่นี้ มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธ์อาศัยอยู่ มีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันบ้าง มีวัฒนธรรมหลายรูปแบบได้ร่วมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้อย่างเป็นปกติสุข และกว่าจะมาเป็นผืนแผ่นดินนี้ได้ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน แลกมาด้วยความเสียสละ แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อของบรรพบุรษ หลายครั้งที่ต้องเจอกับปัญหา หลายครั้งที่ต้องเจอกับวิกฤติ และมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายครา จนทุกวันนี้แผ่นดินนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศหนึ่งบนแผนที่โลกชื่อว่า “ประเทศไทย” ซึ่งเป็นแผ่นดินผืนแรกที่ฉันมีโอกาสได้สัมผัสนับตั้งแต่วันลืมตาดูโลก ฉันรักประเทศไทย มีความฝันที่จะให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร มีการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใด มีความมั่นคงตลอดจนผู้คนที่ได้อาศัยในประเทศไทยนี้มีความเป็นอยู่ที่ดี ในฐานะทีฉันได้ชื่อว่าคนไทย คนหนึ่ง
ฉันรักและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย เละมีความฝันที่จะเห็นประเทศไทยของฉันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เข้มแข็งและมั่งคั่ง ประชาชนชาวไทยได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างมีความสุขสุข โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้คือ ด้านความเป็นอยู่ของชาวไทย ฉันอยากเห็นคนไทยทุกคนมีความอยู่ที่ดี ตามอัตภาพ ตลอดจนตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ในด้านเศรษฐกิจฉันอยากจะเห็น ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถผ่านคลื่นความแปรปรวนของเศรษฐกิจจากภายนอก สามารถแข่งขันเป็นผู้นาและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ในด้านสารณะสุข ฉันอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และคนไทยทุกคนสามารเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ในด้านปัญหายาเสพติด ผมไม่อยากได้ยิน ไม่อยากได้เห็น ยาบ้า ยาอี ยาม้า และยาเสพติดประเภทต่างๆ บนผืนแผ่นดินไทย เพราะปัญหายาเสพติดนอกจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพเองแล้ว ยังเป็นบ่อนทาลายสังคมและความมั่นคงของประเทศไทยด้วย ด้านการศึกษา ในโลกอนาคตจะเป็นสังคมแห่งความรู้ ฉันวาดฝันไว้ว่า สังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนมีการส่งเสริมด้านการศึกษา ประเทศไทยจะได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย ในด้านการเมือง ผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ มีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ในด้านความมั่นคงของประเทศ ผมอยากให้ทุกส่วนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ตะวันออกตลอดจนภาคใต้ พี่น้องชาวไทยสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้าง สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดในประเทศไทย ในด้าเอกลักษณ์ความเป็นไทยผมฝันไว้ว่าคนไทยจะรักในศิลปะวัฒนธรรมไทย กล้าที่จะใช้และแสดงความเป็นไทยต่อสายตาชาวโลกอย่างภาคภูมิ ไม่อายใคร ยินดีและร่วมเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่นานาชาติ ในด้านกีฬา ผมวาดฝันไว้ว่าวันหนึ่ง ฟุตบอลไทยจะได้ไปบอลโลกอย่างที่คนไทยหลายคนหวังไว้ ส่วนในด้านวิชาการผมอยากเห็นนักวิชาการสัญชาติไทย ในสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าคนไทยเรามีศักยภาพ ไม่แพ้ชาติใดในโลก
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วถึงความคิดถึงความคิดถึงความฝันที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ปรารถนาจะเห็นประเทศไทยมีการพัฒนา ในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ให้มีการพัฒนา เป็นประเทศที่มั่นคงแข็งแรงทัดเทียมนานาอารยประเทศ ฉันคนเดียวคงไม่สามารทาได้ แต่หากจะเป็นจริงได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน โดยอาจจะเริ่มต้นแค่ทุกคนคิด ทุกคนฝัน ฝันที่จะให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร เพื่อไทย เพื่ออนาคตของประเทศไทย